Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií Svornost Těmice, a.s. Dražba se bude konat dne 10.2. 2023, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií BARTOŇ - textil a.s. Dražba se bude konat dne 8.12. 2022, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií Biology Park Brno a.s. Dražba se bude konat dne 24. 10. 2022, na  adrese na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudní komisařkou pověřenou likvidací dědictví smlouvu o provedení dražby akcií Iveco Czech Republic, a.s. Dražba se bude konat dne 15. 02. 2022, na  adrese na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela s konkursním správcem smlouvu o provedení dražby akcií Lázně Teplice nad Bečvou a.s. a Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Dražba se bude konat dne 1. 11. 2021, na  adrese tř. Spojenců 1919, Otrokovice, v konferenční místnosti hotelu Morava. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že od dražby akcií K-PROTOS, a.s. bylo upuštěno. Dražba se měla konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Oznámení o upuštění od dražby naleznete zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií K-PROTOS, a.s. Dražba se bude konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií VODNÍ ZDROJE, a.s. Dražba se bude konat dne 28.5. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií ZBIROVIA, a.s. Dražba se bude konat dne 4.12. 2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejná nedobrovolná dražba EP Development RPR a.s. byla zmařena. Důvod zmaření dražby - vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Oznámení je ke stažení zde. Opakovaná dražba se bude konat 9.2.2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce k opakované dražbě, která je zájemcům k dispozici zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů GARDEA a.s., vyhlášenou dražební vyhláškou DV1211017126, která se měla konat 25. října 2017 v 11:30 hodin v sídle společnosti Roklen Holding a.s. nelze provést v původně uveřejněném termínu proto, že byla podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Veřejnou dražbu lze vykonat až poté, kdy bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto. Bližší informace naleznete zde. 

 

 

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Dražby akcií - otázky a odpovědi

Nejčastěji kladené otázky z oblasti cenných papírů

 • Co je to dražba cenných papírů?

  Označení veřejného prodeje, při němž jsou cenné papíry nabízeny ke koupi předem neurčitému počtu osob a prodají se udělením příklepu tomu, kdo nabídne nejvíce. Vydražitel se stane vlastníkem akcií po zaplacení ceny dosažené vydražením a to zpětně k okamžiku udělení příklepu.
 • Které zákony upravují právní rámec pro konání veřejné dražby cenných papírů?

 • Jde zejména o §44b zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech a vybrané části zákona č. 26/2000 o veřejných dražbách.
 • Kdo může organizovat dražby cenných papírů?

  Organizovat veřejné dražby cenných papírů může jen obchodník s cennými papíry, který má povolení k poskytování investiční služby uvedené v §8 odst. 2 písm. b) a jemuž byl schválen Komisí pro cenné papíry dražební řád. Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) - obchodník s cennými papíry všechny výše uvedené podmínky splňuje, tj. je nositelem povolení k poskytování investiční služby uvedené v §8 odst. 2 písm. b) a její dražební řád schválila Komise pro cenné papíry pod č.j. 43/N/175/2001.
 • V jakých případech je možné dražit cenné papíry?

  I. Realizace zástavního práva váznoucího na cenném papíru podle § 44 odst. 2 zákona o cenných papírech. II. Prodej listinných cenných papírů podle § 44b odst. 4 zákona o cenných papírech, pokud je jejich majitel v prodlení s převzetím nebo s předložením těchto cenných papírů. III. Dražby cenných papírů, které tvoří součást konkurzní podstaty (§ 27 odst. 1 zákona o konkurzu a vyrovnání). IV. Dražby cenných papírů na základě zvláštního zákona.
 • Kdy nejčastěji je organizován prodej cenných papírů formou veřejné dražby?

  V současné době zvolila řada společností cestu změny podoby svých akcií ze zaknihovaných na listinné. Hlavními důvody pro provedení přeměny podoby jsou a) úspora na poplatcích hrazených SCP a b) příležitost k provedení veřejné dražby akcií minoritních akcionářů, kteří o výkon svých akcionářských práv nemají zájem. Po provedení přeměny podoby vyzve představenstvo akcionáře, aby si v určeném termínu převzali své -nové- listinné akcie. Akcie jež nebyly při přeměně podoby akcionáři převzaty prodá představenstvo v souladu se zněním §214 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku prostřednictvím obchodníka s cennými papíry ve veřejné dražbě. Vzhledem k tomu, že nepřevzaté akcie lze obvykle dražit jako jeden celek, nabízí se budoucímu vydražiteli příležitost jako zvýšit svůj akciový podíl ve společnosti.
 • Co Vám v této souvislosti nabízí Roklen360 a.s. - obchodník s cennými papíry?

  Zkušený tým odborníků připravených pro Vás do nejmenších detailů naplánovat a provést kompletně na klíč dražbu cenných papírů. V provádění dražeb jsme získali bohaté zkušenosti (viz. reference uvedené níže), o které jsme připraveni se s Vámi podělit.
 • Kolik Vás budou naše služby stát?

  Zákon o veřejných dražbách omezuje maximální výši odměny dražebníka na 10% z částky dosažené vydražením, avšak ne výše než 1 000 000,- Kč a 1% z částky přesahující 10 000 000 Kč a umožňuje úhradu nákladů účelně vynaložených dražebníkem na věcné a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby. Přesné stanovení odměny dražebníka závisí na požadavcích navrhovatele dražby, celkové hodnotě dražených cenných papírů a je věcí dohody obou smluvních stran.

 

Pozn. Vzhledem k tomu, že § 51 odst. 1 zákona o veřejných dražbách připouští, aby se náklady dražby (tedy i odměna dražebníka) hradily z jejího výtěžku, lze říci, že navrhovatel dražby, společnost jejíž akcionáři si ani v dodatečné přiměřené lhůtě své akcie nepřevzali, nenese s připravovanou dražbou žádné finanční náklady. Tyto finanční náklady jdou k tíží akcionářů, kteří jsou v prodlení s převzetím.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Odmítnout Souhlasím