Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že od dražby akcií K-PROTOS, a.s. bylo upuštěno. Dražba se měla konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Oznámení o upuštění od dražby naleznete zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií K-PROTOS, a.s. Dražba se bude konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií VODNÍ ZDROJE, a.s. Dražba se bude konat dne 28.5. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií ZBIROVIA, a.s. Dražba se bude konat dne 4.12. 2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejná nedobrovolná dražba EP Development RPR a.s. byla zmařena. Důvod zmaření dražby - vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Oznámení je ke stažení zde. Opakovaná dražba se bude konat 9.2.2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce k opakované dražbě, která je zájemcům k dispozici zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů GARDEA a.s., vyhlášenou dražební vyhláškou DV1211017126, která se měla konat 25. října 2017 v 11:30 hodin v sídle společnosti Roklen Holding a.s. nelze provést v původně uveřejněném termínu proto, že byla podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Veřejnou dražbu lze vykonat až poté, kdy bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto. Bližší informace naleznete zde. 

 

 

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Rizika ve finančnictví

Poučení investora o riziku při obchodování s cennými papíry

 1. Při obchodování s cennými papíry hrozí i v krátkodobém horizontu riziko značných kursových ztrát.
 2. Při nepříznivém vývoji kursu může dojít v horizontu jediného dne k poklesu hodnoty investice i o několik desítek procent.
 3. Rozhodnutí o otevření pozice je vždy rozhodnutím zákazníka. Makléř Vám pouze může podat doplňující informace, které jsou mu známy, ale odpovědnost za investiční rozhodnutí je vždy Vaše.
 4. Poplatky obchodníka jsou uplatňovány vždy, i když je výsledkem transakce s cennými papíry ztráta.

Informace o aspektech a rizicích spojených s vedením zákaznického majetku na sběrném účtu

 1. Vedení peněžních prostředků

  Roklen360 a.s. (dále jen -Společnost-) vede peněžní prostředky zákazníka určené pro obstarání nákupu investičních instrumentů na zákaznickém euroúčtu vedeném Společností nebo na sběrném peněžním účtu zákazníků vedeném zahraničním obchodníkem s cennými papíry.
 2. Vedení investičních instrumentů

  Společnost vede investiční instrumenty, jejichž nákup obstarala pro zákazníka, na sběrném zákaznickém účtu investičních instrumentů vedeném zahraničním obchodníkem s cennými papíry.
 3. Výnosy z investičních instrumentů

  Společnost v příslušném rozsahu provádí převod peněžních výnosů plynoucích z investičních instrumentů vedených na zákaznickém účtu investičních instrumentů u zahraničního obchodníka s cennými papíry a to v rámci svého subregistru na peněžním účtu zákazníka, za dobu, po kterou byly dané investiční instrumenty evidovány v subregistru Společnosti ve prospěch zákazníka. O peněžním výnosu podá Společnost zákazníkovi, na jeho žádost, zprávu, a to bez zbytečného odkladu poté, co byl výnos připsán na peněžní účet zákazníka v subregistru Společnosti. Na základě pokynu zákazníka se zavazuje Společnost převést peněžní výnosy bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu zákazníka uvedeného v záhlaví této smlouvy, po odečtení veškerých nezbytných transakčních nákladů, které Společnost v souvislosti s touto výplatou vynaložila, a to nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne doručení pokynu.
 4. Výkon ostatních akcionářských práv

  Ostatní práva plynoucí z investičních instrumentů budou vykonávat přímo zákazníci, a to na základě potvrzení vydaného Společností, kterým bude zákazník moci prokázat své oprávnění k výkonu příslušného práva plynoucího z investičních instrumentů v rozsahu vyplývajícím ze subregistru Společnosti, nebo Společnost jménem zákazníků na základě plné moci udělené zákazníkem.
 5. Informace o stavu opatrovaného majetku

  Zákazník bude informován v měsíčních intervalech o tržní hodnotě investičních instrumentů a o stavu peněžních prostředků.
 6. Právní režim

  Na vztah mezi tuzemským zákazníkem a Roklen360 a.s. se vztahuje právní režim České republiky.Na vztah mezi Roklen360 a.s. a zahraniční osobou, u které je veden sběrný zákaznický účet se použije právní režim státu osoby vedoucí tuto evidenci.
 7. Rozsah odpovědnosti Roklen360 a.s. v případě pochybení zahraničním obchodníkem s cennými papíry

  Peněžní prostředky a nakoupené investiční instrumenty jsou součástí zákaznického majetku Roklen360 a.s. V případě neschopnosti obchodníka s cennými papíry splnit své závazky vůči zákazníkům nebo důvodů přímo souvisejících s jeho finanční situací se na zákaznický majetek vztahují náhrady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.
 8. Rizika plynoucí ze sdružení majetku více zákazníků na sběrném účtu

  Investiční instrumenty jsou v zahraničí vedeny na účtu na jméno obchodníka a proto nelze zcela zaručit jejich bezpečnost v případě úpadku nebo jiné kreditní události na straně obchodníka. Nelze zcela vyloučit, aby na zákazníka byly přeneseny důsledky porušení povinnosti jednat s odbornou péčí, kterého se obchodník dopustil ve vztahu k jinému zákazníkovi. V případě sběrného účtu nemusí být individuální nároky zákazníka jednoznačně identifikovatelné prostřednictvím certifikátů nebo jiných dokumentů nebo jiné elektronické evidence. V případě neurovnatelného schodku (ztráty) po eventuálním selhání třetí osoby mohou zákazníci sdílet ztrátu společně, a to proporcionálně v závislosti na jejich podílu na sdruženém majetku (analogicky s ustanovením § 81e odst. 3 zákona o cenných papírech). Při neurovnatelném schodku a neschopnosti obchodníka samotného nahradit vzniklou škodu může tato situace vést k úpadku obchodníka se všemi nepříznivými následky.