Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu OSTROJ a.s. (DV2210617122) nelze provést v původně uveřejněném termínu 29. 8. 2017 proto, že jejímu provedení brání rozhodnutí soudu a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Podrobné informace naleznete v oznámení o nekonání veřejné nedobrovolené dražby cenných papírů, která je zájemcům k dispozici  zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby OSTROJ a.s.  Dražba se bude konat dne 29. 8. 2017, v sídle navrhovatele na adrese Těšínská 1586/66, Předměstí, 746 01 Opava. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem. Dražba se bude konat dne 25. 8. 2017, na adrese náměstí Míru 64, Zlín 760 01, v zasedací místonosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.  Dražba se bude konat dne 29. 9. 2017, na adrese Jiráskova 1424/78, Jihlava, v zasedací místnosti v 2. NP budovy. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby Konflíkářský průmysl Žirovnice a.s.  Dražba se bude konat dne 25. 9. 2017, na adrese náměstí Míru 64, Zlín 760 01, v zasedací místonosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Daňové aspekty

Fyzická osoba - zdanění cenných papírů

Výnosy z prodeje cenných papírů prodaných po 6 měsících držení jsou osvobozeny od daně z příjmu.

Pro fyzické osoby platí tzv. šestiměsíční časový test. Zdanění podléhají pouze zisky, u nichž rozdíl mezi datem nákupu a datem prodeje nepřekročí 6 kalendářních měsíců. Stejné pravidlo se uplatňuje i v případě ztrát. Je možné započítat pouze ty ztráty, u nichž rozdíl mezi datem nákupu a prodeje nepřesáhne 6 měsíců.

Osvobození se vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %. Osvobození se nevztahuje např. na příjmy z prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, na příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu, který byl nebo je zahrnut do obchodního majetku, na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje cenných papírů, uskutečněného v době do 6 měsíců od nabytí, a z budoucího prodeje cenných papírů, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku.

Případnou ztrátu z obchodování s cennými papíry lze nově zohlednit při celkovém výpočtu základu daně, ale pouze v případě, že jsou splněny  podmínky dle  § 10, odst. 1, písm. b) zákona o Dani z příjmu, tj. porovnávají se pořizovací ceny cenných papírů do výše příjmů z jejich prodeje, přičemž se nerozlišuje zisk nebo ztráta z jednotlivých cenných papírů, ale celku.

Dividendový výnos z akcií, úrokový výnos z obligací je zdaněn srážkovou daní ve výši 15%. Srážku daně provede emitent.

Výnosy z prodeje zahraničních cenných papírů jsou zdaňovány stejným způsobem jako v případě českých cenných papírů.

Co přináší daňová reforma?

Jaké jsou nejdůležitější navrhované změny, které by měly platit po účinnosti novelizace zákona o dani z příjmu již od 1. 1. 2015?*

  • Časový test pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů se prodlužuje z  6 měsíců na 3 roky.
  • Osvobození od daně příjmů z podílu na zisku a dividendy z účastni na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným nebo kamanditisty na komanditní společnosti pro fyzické i právnické osoby vyplacených mezi tuzemskými poplatníky a poplatníky ze zemí EU, Švýcarska, Norska a Islandu.
  • Zavedení ročního limitu 100 000 Kč pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku.

* V dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů. Jejich projednávání začne na květnové schůzi a navrhovaná účinnost je posunuta na 1. leden 2014.