Nepřehlédněte

Aktuální dražby akcií

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií Svornost Těmice, a.s. Dražba se bude konat dne 10.2. 2023, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií BARTOŇ - textil a.s. Dražba se bude konat dne 8.12. 2022, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií Biology Park Brno a.s. Dražba se bude konat dne 24. 10. 2022, na  adrese na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudní komisařkou pověřenou likvidací dědictví smlouvu o provedení dražby akcií Iveco Czech Republic, a.s. Dražba se bude konat dne 15. 02. 2022, na  adrese na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Odborný odhad ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela s konkursním správcem smlouvu o provedení dražby akcií Lázně Teplice nad Bečvou a.s. a Léčebné lázně Bohdaneč a.s. Dražba se bude konat dne 1. 11. 2021, na  adrese tř. Spojenců 1919, Otrokovice, v konferenční místnosti hotelu Morava. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že od dražby akcií K-PROTOS, a.s. bylo upuštěno. Dražba se měla konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Oznámení o upuštění od dražby naleznete zde

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela se soudním exekutorem smlouvu o provedení dražby akcií K-PROTOS, a.s. Dražba se bude konat dne 5.8. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií VODNÍ ZDROJE, a.s. Dražba se bude konat dne 28.5. 2019, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) uzavřela smlouvu o provedení dražby akcií ZBIROVIA, a.s. Dražba se bude konat dne 4.12. 2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce, která je zájemcům k dispozici  zde. Znalecký posudek o ocenění předmětu dražby je ke stažení zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejná nedobrovolná dražba EP Development RPR a.s. byla zmařena. Důvod zmaření dražby - vydražitel neuhradil cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě. Oznámení je ke stažení zde. Opakovaná dražba se bude konat 9.2.2018, na  adrese náměstí Míru 64, Zlín, v zasedací místnosti provozovny dražebníka. Podrobné informace naleznete v dražební vyhlášce k opakované dražbě, která je zájemcům k dispozici zde.

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) oznamuje, že veřejnou nedobrovolnou dražbu cenných papírů GARDEA a.s., vyhlášenou dražební vyhláškou DV1211017126, která se měla konat 25. října 2017 v 11:30 hodin v sídle společnosti Roklen Holding a.s. nelze provést v původně uveřejněném termínu proto, že byla podána žaloba na určení nepřípustnosti prodeje zástavy ve veřejné dražbě a dražba se tak ve stanoveném termínu nekoná. Veřejnou dražbu lze vykonat až poté, kdy bude o této žalobě pravomocně rozhodnuto. Bližší informace naleznete zde. 

 

 

 

 

Veřejné zakázky získáte od 1.10.2016 jen se zaknihovanými akciemi

Společnost Roklen360 pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace zcela zdarma, informace zde.

Jak začít investovat?

Uzavřete s námi smlouvu, složte peníze na svůj zákaznický účet a můžete začít! Podrobné informace naleznete zde.

Akcie zemědělských společností


Korunové dluhopisy

Další informace ke korunovým dluhopisům naleznete zde.

Sekce "Investiční poradna"

Na našich stránkách naleznete sekci "Investiční poradna". Rádi Vám zde zdarma odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se investování a kapitálových trhů.

Sekce cenné papíry

V této sekci nyní naleznete souhrn investičních profilů sledovaných společností. K informacím se dostanete po zadání e-mailové adresy a následné autorizaci zde. Věříme, že tato sekce pro Vás bude přínosem a pomůže Vám s výběrem vhodné investičních příležitosti. Pro naše zákazníky jsou informace dostupné přímo v  zákaznické sekci bez nutnosti zadávat e-mailovou adresu.

Anketa B.I.G. EXPERT

Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.) se již více než 4 roky účastní ankety B.I.G EXPERT pořádané finančním portálem kurzy.cz.

logo BIG ExpertInternetové stránky ankety najdete zde. V anketě se odborníci vyjadřují k očekávanému vývoji českých blue chips a k vývoji indexů zahraničních kapitálových trhů ve srovnání s českým indexem PX v horizontu jednoho a šesti měsíců. Součástí ankety jsou také články odborníků komentující současnou situaci na kapitálových trzích. Články které dříve vyšly v Hospodářských novinách najdete v sekci "O nás - FZ v tisku".

 

 

 

 

 

Přeměna z listinných na zaknihované

Dne 1.10.2016 nabyl účinnosti zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 

V § 48 odst. 7 tohoto zákona je uvedeno: „Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.“.

Vzhledem k tomuto ustanovení zákona doporučujeme všem akciovým společnostem, které se ucházejí o veřejné zakázky nebo to zvažují, aby provedly přeměnu podoby listinných akcií na zaknihované.

Společnost Roklen360 a.s. pro Vás zajistí veškeré kroky potřebné k realizaci přeměny podoby akcií na zaknihované tak, abyste se mohli účastnit veřejných zakázek bez obav z možného vyloučení. Konzultace je pro Vás zcela zdarma. 

 

Průběh přeměny podoby akcií z listinných na zaknihované

 

Přeměna podoby akcií z listinných na zaknihované je provedena formou změny stanov společnosti, v nichž jsou specifikovány atributy akcie vydávané společností. Změna stanov společnosti musí být odsouhlasena valnou hromadou.

O rozhodnutí valné hromady je nutné vyhotovit notářský zápis a schválené změny zapsat v obchodním rejstříku. Společnost vyzve akcionáře k odevzdání listinných akcií. Vlastník při odevzdání akcií sdělí společnosti číslo majetkového účtu, na který má být zaknihovaný cenný papír připsán. Po uplynutí stanovené lhůty (2 - 6 měsíců) vyzve společnost opakovaně akcionáře, kteří si své akcie v uvedené lhůtě nepřevzali s upozorněním, že jinak budou tyto prohlášeny za neplatné.

Neodevzdané akcie prohlásí společnost za neplatné. Na místo nich vydané zaknihované akcie zaeviduje Centrální depozitář cenných papírů na zvláštním technickém účtu, jehož majitelem je společnost. Společnost následně tyto akcie prodá ve veřejné dražbě prostřednictvím Roklen360 a.s.

Proces přeměny podoby akcií se skládá z následujících kroků:

 

 1. Vypracování postupu přeměny podoby akcií
 2. Návrh nového znění stanov společnosti v souvislosti s chystanou přeměnou podoby akcií.
 3. Příprava podkladů pro jednání valné hromady týkající se přeměny podoby akcií.
 4. Schválení navržených změn valnou hromadou.
 5. Příprava a zpracování žádosti o uzavření smlouvy společnosti s Centrálním depozitářem cenných papírů vč. přidělení ISIN.
 6. Příprava, zpracování a zveřejnění výzvy a dodatečné výzvy akcionářům společnosti k odevzdání jejich listinných akcií, její uveřejnění nebo případné obeslání akcionářů.
 7. Prohlášení neodevzdaných listinných akcií za neplatné
 8. Příprava, zpracování a zajištění připsání zaknihovaných akcií na účty majitelů v Centrálním depozitáři cenných papírů.
 9. Prodej zaknihovaných akcií vedených na zvláštním technickém účtu (nahrazující akcie, které nebyly odevzdány společnosti) ve veřejné dražbě prostřednictvím Roklen360 a.s. (dříve FINANCE Zlín, a.s.). 

Proč přejít z listinných akcií na zaknihované?

 

 1. Nezbytný předpoklad pro získání veřejné zakázky od 1.10.2016.
 2. Úspora administrativních nákladů v souvislosti s vedením seznamu akcionářů a veškeré s tím související akcionářské agendy.
 3. Není třeba řešit případné problémy s umořováním ztracených listin.  

S čím je po přeměně podoby na zaknihované akcie potřeba počítat?

 

 1. Poplatky ze zaknihovaných akcií hradí nejenom emitent, ale i majitelé akcií
 2. Převody cenných papírů jsou zpoplatněny.
 3. Výpis z centrální i navazující evidence cenných papírů např. pro účely valných hromad je zpoplatněn.
 4. Poplatky za výše uvedené služby se hradí Centrálnímu depozitáři cenných papírů a obvykle také bankám či obchodníkům s cennými papíry. 

 

Máte-li o uvedené služby zájem, kontaktujte nás na tel. čísle 777 217 375, 577 217 375 

nebo e-mailem na mach@roklen.cz.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Odmítnout Souhlasím